Osobní údaje

Domů Osobní údaje

Prohlášení o zásadách o zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „Nařízení GDPR“)

Společnost TAJOVSKÝ reality s.r.o. se sídlem Boskovice, Kpt. Jaroše 157/5, PSČ 680 01, IČ 282 83 503, jako správce osobních údajů svých klientů fyzických osob v tomto dokumentu uvádí veškeré informace ohledně zpracovávání osobních údajů klientů – fyzických osob (dále jen „klient“ nebo „subjekt údajů“), které je jako správce osobních údajů povinen poskytnout dle Nařízení GDPR.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů klientů fyzických osob, se mohou klienti obrátit na správce na e-mailové adrese info@tajovskyreality.cz nebo na telefonu +420516454008. Ve všech případech lze správce kontaktovat na adrese Boskovice, Kpt. Jaroše 157/5, PSČ 680 01.

V tomto prohlášení se správce snaží informace podat co nejpřehledněji.
1. Kdo je správcem osobních údajů?
2. Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů a byl jmenován?
3. K jakému účelu osobní údaje správce potřebuje?
4. Jaké jsou oprávněné zájmy správce?
5. Jak byly osobní údaje získány?
6. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?
7. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?
8. Budou osobní údaje předány někomu dalšímu?
9. Budou osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizace?
10. Jak dlouho budou osobní údaje uloženy?
11. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?
12. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

1. Kdo je správcem osobních údajů
Správcem osobních údajů je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány. Správcem osobních údajů je společnost TAJOVSKÝ reality s.r.o. se sídlem Boskovice, Kpt. Jaroše 157/5, PSČ 680 01, IČ 282 83 503, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 58480. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese info@tajovskyreality.cz nebo na telefonu +420516454008.

2. Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů a byl jmenován?
Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba, která je zkušená v oblasti ochrany osobních údajů a dělá vše pro to, aby zpracování probíhalo tak, jak má, zejména v souladu s příslušnými právními předpisy. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy a pro splnění své zákonné povinnosti, kdy bezprostředně poté jsou veškeré osobní údaje skartovány.

3. K jakému účelu osobní údaje správce potřebuje?
Správce zpracovává osobní údaje dle čl. 6 odst. 1 Nařízení GDPR k:
a) zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a subjektem údajů (tedy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR – k poskytnutí objednaného plnění, a to zprostředkování prodeje/koupě nemovitostí, příp. zprostředkování hypotečního úvěru.
b) s výše uvedeným účelem souvisí další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje dále dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR;
c) ochraně svých oprávněných zájmů (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).
d) na základě souhlasu subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR.

Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

4. Jaké jsou oprávněné zájmy správce?
Oprávněné zájmy správce spočívají v možnosti prokázat provedené plnění a hájit své oprávnění zájmy dle z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Správce musí být dále schopen posoudit reklamaci provedeného plnění a příp. nápravu vadného plnění dle z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v promlčecí lhůtě.

5. Jak byly osobní údaje získány?
Správce získal osobní údaje:
a) přímo od subjektu údajů,
b) z veřejně přístupných rejstříků a seznamů, např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí.

6. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?
Správce zpracovává k účelu uvedenému v bodě 3:
a) základní identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, identifikační číslo;
b) kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;
c) fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách.
d) pro vyhotovení listin pro vklad do katastru nemovitostí správce zpracovává také rodné číslo subjektu údajů.

7. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?
V souladu s účely uvedenými v bodě 3, je právním základem smlouva, tedy Smlouva/Dohoda o zprostředkování a poskytnutí služeb. Na základě této smlouvy správce nakládá s osobními údaji pouze v souladu s výše uvedenými účely.

8. Budou osobní údaje předány někomu dalšímu?
Osobní údaje jsou předány advokátní kanceláři, k čemuž subjekt údajů může poskytnout svůj souhlas. Stejně tak je v určitých případech může subjekt údajů poskytnout svůj souhlas k předání osobních údajů finančnímu poradci, či úvěrující instituci.
Osobní údaje, a to fakturační údaje jsou dále předány externí účetní kanceláři zpracovávající účetnictví Správce, a to Agentura M a M, spol. s r.o.

9. Budou osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizace?
Osobní údaje nejsou ze strany správce předávány do třetí země nebo do mezinárodní organizace.

10. Jak dlouho budou osobní údaje uloženy?
Osobní údaje jsou zpracovávány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány nejméně 10 let v souladu se z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Osobní údaje uvedené ve smlouvě jsou uchovávány po dobu, kdy je archivována smlouva, zpravidla po dobu 5 let.

11. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?
Správce dělá vše pro to, aby zpracování osobních údajů klientů probíhalo řádně a především bezpečně. Subjektu údajů jsou garantována práva popsána v tomto článku, která může u správce uplatnit.
Jednotlivá práva mohou být uplatněna zasláním e-mailu na adresu info@tajovskyreality.cz nebo na telefonu +420516454008. Svá práva může klient uplatnit formou písemné žádosti zaslané na adresu Boskovice, Kpt. Jaroše 157/5, 680 01.
Veškerá sdělení a vyjádření k uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.
Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů bude správce klienta informovat.
V souladu s čl. 12 Nařízení GDPR je klient oprávněn od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, má právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu práv klienta, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.
Pokud správce hodlá dále osobní údaje klienta zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne klientovi ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.
Informace poskytované klientovi v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto Prohlášení, to však klientovi nebrání, abys si o ně požádal znovu.
V souladu s čl. 15 Nařízení GDPR je klient oprávněn od správce požadovat informaci, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, má přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o svých právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro klienta, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Klient má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
V souladu s čl. 16 Nařízení GDPR zjistí-li klient, či domnívá-li se klient, že osobní údaje správce zpracovává v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, může:
a) 
požádat správce o vysvětlení,
b) 
požadovat, aby správce odstranil tento stav,
c) 
v případě, že správce nevyhoví jeho žádosti, obrátit se na dozorový úřad (Úřad pro ochranu osobních údajů.

Je-li žádost klienta oprávněná, musí správce ihned odstranit závadný stav.
Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Pokud došlo na straně klienta ke změně osobních údajů, např. bydliště, telefonního čísla apd. má právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc má právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
V souladu čl. 17 Nařízení GDPR má klient právo na výmaz svých osobních údajů ze zařízení správce, avšak pouze v tom případě, dovolují-li to právní předpisy, jimiž je správce vázán. Mezi důvody pro výmaz patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, klient však může požádat kdykoliv o výmaz. Žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes právo klienta na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení bude klient detailně informován.
V souladu s čl. 18 Nařízení GDPR má klient právo na omezení zpracování svých osobních údajů, zjistí-li, že správce zpracovává jeho osobní údaje v rozsahu širším. Žádost podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení bude klient detailně informován.
V souladu s čl. 19 Nařízení GDPR má klient právo být informován o příjemcích osobních údajů. Podá-li klient tuto žádost, je správce povinen ji zodpovědět bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů.
Klient má právo na přenositelnost osobních údajů.
Pokud by klient zjistil nebo se domníval, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou klientova soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), může se klient na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.
Námitku může klient také vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.
V souladu s čl. 77 Nařízení GDPR je klient oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů - Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

12. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?
Osobní údaje nejsou automaticky vyhodnocovány.

V Boskovicích dne 11.5.2018
Ing. Jan Tajovský, jednatel společnosti

Další nabídky

Zobrazit vše
Zjistit cenu své nemovitosti